Wczytuję dane...

Destylatory

Destylatory elektryczne

Destylator elekrtryczny pozwala nam pro­sto i sku­tecz­nie prze­pro­wa­dzić cały pro­ces desty­la­cji w warun­kach domo­wych. Po wla­niu wody z kranu pod­grze­wamy ją grzałką. Woda pod wpły­wem cie­pła zaczyna paro­wać i w tym momen­cie nastę­puje usu­wa­nie zanie­czysz­czeń. Para wodna jest kie­ro­wana do chłod­nicy kon­den­sa­cyj­nej, która chło­dzi parę i zamie­nia ją w ciecz. Otrzy­mu­jemy koń­cowy pro­dukt w postaci wody desty­lo­wa­nej.

Destylatory do wody

Destylatory do wody usu­wają zanie­czysz­cze­nia znaj­du­jące się w wodzie i uzdat­niają ją.

Destylator do wody jest sprze­da­wany w zesta­wie:

  • desty­la­tor do wody

  • pla­sti­kowy dzba­nek lub szklany

  • instruk­cja obsługi

Pojem­nik wyko­nany jest ze stali nie­rdzew­nej, którą można łatwo i szybko wyczy­ścić. Pojem­niki, które ofe­ru­jemy w sprze­daży, mają pojem­ność od 4 do 60 litrów i są cał­ko­wi­cie bez­pieczne w codzien­nym użyt­ko­wa­niu.

Chłod­nica desty­latu zapew­nia nam opty­malną moc i wydaj­ność całego pro­cesu desty­la­cji.

Zain­sta­lo­wane czuj­niki ciśnie­nia czy poziomu wody zwięk­szają bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia dzięki auto­ma­tycz­nemu wyłą­cza­niu.

Destylator elekrtryczny jest pro­sty w mon­tażu i łatwy w obsłu­dze. Nie wymaga insta­la­cji ani dopro­wa­dze­nia wody. Wle­wamy wodę z kranu do dzbanka i naci­skamy przy­cisk start. Po krót­kim cza­sie możemy delek­to­wać się czy­stą i orzeź­wia­jącą wodą.

Sub­stan­cje, któ­rych pomagają się pozbyć destylatory do wody:

  • dioksyny;

  • chlor i fluor;

  • metale cięż­kie;

  • mikroorganizmy;

  • nawozy i pestycydy.

Po desty­la­cji wody, kawa czy her­bata z niej przy­rzą­dzona będzie miała o wiele lep­szy smak. Na urzą­dze­niach czy sprzę­tach kuchen­nych nie będzie się osa­dzał kamień.

Destylator wody to kry­sta­liczna i pozba­wiona zanie­czysz­czeń woda.

Wypró­buj i poczuj nowy smak poran­nej kawy.
Destylator to także świetne uzupełnienie gastronomii, szczególnie dyspenserów do napojów i granitorów.

Sortuj według:
Wyświetl po produktów