Wczytuję dane...
Regulamin + RODO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Na czas pandemii COVID-19 nie jest możliwy odbiór osobisty w siedzibie

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Invest Horeca Jacek Gargula z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz ul. Bolesława Prusa 151a, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7342693978, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: investhoreca.com.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 10. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

III. OGóLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 7. Minimalne zamowienie możliwe do zrealizowania w sklepie to wartość 10zł lub pojedyncze opakowanie zbiorcze producenta np. naboje, zastawa stołowa, worki do pakowarki próżniowej etc.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło)
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 6. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą. Nie mniej jednak, w związku z wciąż ewoluującą strukturą sprzedaży i zmianami technologicznymi w systemie inormatycznym Sprzedawcy, każde zamóweinie wymaga potwierdzenia przez sprzedawcę. Głównie dotyczy to czasu realizacji wysyłki który jest uzależniony od stanu magazynowego a którego odświeżanie względem innych kanałów sprzedaży może trwać jakiś czas i nie jest zawsze pokazywane na bieżąco - opóźnienia wynikają z czasu potrzebnego systemom informatycznym na korelację aktualnego stanu magazynowego i powiązania go z pozostałymi kanałami sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Kupującego o prawidłowym terminie realizacji i zapyta o chęć podtrzymania w takiej sytuacji zamówienia, przez Kupującego
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do weryfikacji (przyjęcie oferty do weryfikacji) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Na wniosek klientów informujemy, iż ten okres waha się od 1-5 dni w zależności od ilości złożonych zamówień które realizujemy chronologicznie.
 6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 7. Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpiły przyczyny od niego niezależne w tym opóźnienia w dostawach ze strony producentów, importerów, lub z racji przypadków losowych czy zaistnienia siły wyższej (warunki klimatyczne, fluktuacja zatrudnia i inne kwestie gospodarczo ustrojow, polityczne czy obronnościowe).

VI. ZAPŁATA CENY

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności to przelew bankowy tradycyjny do banku odbiorcy PKO BO, płatność pobraniowa przy dostawie  (jak w VI pkt. 5). Odbierając zamówiony towar w naszej siedzibie przy ulicy Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz,  możecie Państwo zapłacić gotówką lub kartą płatniczą,
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 5. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze (powyżej 2000zł oraz przy towarach na zamówienie np. meble nierdzewne - wymagana wpłata zaliczki 10% a 90% płatne przy odbiorze) lub wybrać inną formę płatności:
  - przelew na konto PKO BP 90 1020 3453 0000 8202 0206 728 - odbierając zamówiony towar w sklepie / magazynie przy ulicy Bolesława prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz, możecie Państwo zapłacić gotówką, lub kartą płatniczą.

VII. DOSTAWA

 1. Wysyłka wszystkich towarów zweryfikowanych w sklepie jako dostępnych, następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie do 2 dni roboczych potrzebnych na skompletowanie zamówienia plus czas potrzebny na dostawę towaru przez przewoźników, w sposób wymieniony w pkt 6 tego rozdziału. Jeśli towar jest na zamówienie jak meble nierdzewne, spawane wykonywane na wymiar lub urządzenia wymagające przystosowania ze względu na rodzaj gazu, moc, itp - to termin realizacji oscyluje w około 20-30 dni roboczych lub ustalany indywidualnie z kupującym.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 3. Towary które będą miały dłuższy czas dostawy niż określony w punkcie 6 (ze względu  na tymczasowy lub stały brak towaru) zostają  oznaczone specjalną informacją na karcie produktu.
 4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 5. Realizujemy dostawy do krajów takich jak Polska, Słowacja, Czechy i Niemcy, ale możemy również zaoferować wysyłkę do pozostałych krajów UE oraz spoza UE po uprzednim kontakcie i ustaleniu warunków transportu. Możliwa jest wtedy płatność z góry - bez pobrania (COD).
 6. Czasy dostawy towarów ze statusem zamówienia "zweryfikowane" to dla firmy kurierskiej GLS maksymalnie 2 dni robocze, dla firmy kurierskiej Inpost, maksymalnie 2 dni robocze,  dla firmy kurierskiej Raben maksymalnie 2 dni robocze, dla firmy kurierskiej JAS-FBG maksymalnie 2 dni robocze, dla firmy kurierskiej DPD maksymalnie 2 dni robocze.
 7. Możliwy jest również odbiór towaru w naszej siedzibie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

VIII. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu investhoreca. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera..
 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji. Okres gwarancyjny danej marki określa producent, jeśli nie jest podany - zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego czyli 24mce dla konsumentów, 12mcy przedsiębiorcy.
  1. Sprzedawca wyłącza Rękojmie dla przedsiębiorców oraz dla konsumentów profesjonalistów na zasadzie art. 558 KC / Art. 5564 KC

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza przekazanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z punktem 7 rozdziału XI tego regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument odpowiada wyłącznieza zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania
  z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Invest Horeca Jacek Gargula, 33-300 Nowy Sącz, ul. Bolesława Prusa 151a, sklep@investhreca.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
 7. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Invest Horeca Jacek Gargula 33-300 Nowy Sącz, ul. Bolesława prusa 151a, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu
  14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, zewzględu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
  - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - umowy zawartej na aukcji publicznej;
 9. Oświadczenie odstapienia od umowy powinno zawierać:  – Adresat [Invest Horeca Jacek Gargula, 33-300 Nowy Sącz, ul Bolesława Prusa 151a, sklep@investhoreca.pl, tel. 182622487]
  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany oraz  Data
  (*) Niepotrzebne skreślić

XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Załącznik nr 1. Reklamacje i zwroty
 2. Załącznik nr 2. Polityka Prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego investhoreca.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych osobowych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: investhoreca.pl/Regulamin-plus-RODO

 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest firma Invest Horeca Jacek Gargula, ul. B. Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-269-39-78, tel. 018- 262 24 87, kom: 668 560 810 investhoreca@gmail.com


II. Zbierane dane

 1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy oraz kontaktować się ze Sprzedającym bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

 1. Zgodnie z Regulaminem Użytkownicy mają możliwość:

 1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

 2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło)

 • Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

 2. akceptacji Regulaminu.

 1. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca oraz Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

 2. Sprzedający, w ramach realizacji zamównienia zbiera następujące dane Użytkownika:

 • imię i nazwisko, ułatwi to kontakt z Użytkownikiem oraz da możliwość wysłania zamówienia

 • numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców),

 • adres e-mail, potrzebny do skontaktowania się z użytkownikiem w celu realizacji zamówienia

 • telefon kontaktowy, w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, potrzebny dla kuriera dostrczającego towar

 • adres dostawy towaru, jest potrzebny do wysyłki zamówionego towaru

 • dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie

 • adres IP, dla celów bezpieczeństwa

 1. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

 2. Rejestracja Konta w sklepie internetowym wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.

 3. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

III. Wykorzystanie danych

 1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, realizacji zamównienia, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt b RODO)

 • cele gwarancji, rękojmi, tj. celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminach i w formie przewidzianej przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt f RODO)

 • w celach podatkowo-księgowych, tj. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt f RODO)

 1. Dane osobowe zbierane przez Sprzedającego w celu założenia konta w sklepie internetowym investhoreca.pl będą wykorzystywane przez firmę Invest Horeca Jacek Gargula jedynie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 2. Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego będą przetwarzane w celach marketingowych, przez firmę Invest Horeca Jacek Gargula jedynie w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 3. Dane osobow Użytkowników, w celu otrzymywania informacji handlowych, w postaci wysyłania newslettera będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego- wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu,( podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 4. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym mogą wyrazić zgodę na przypisanie historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z sysytemów rabatowych i lojalnościowych - dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

 5. Aby wycofać zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na adres e-mail Sprzedawcy lub pocztą tradycyjną do siedziby Sprzedającego

 6. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych, na przetwarzanie danych osobowych w celach stworzenia historii zamówień w każdym czasie. Odwołanie takiej zgody może nastąpić na adres e-mail Sprzedawcy lub pocztą tradycyjną do siedziby Sprzedającego

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

IV Okres przechowywania danych

Z dnych osobowych będziemy korzystać przez wskazany poniżej okres:

 1. w przypadku zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, realizacji zamównienia – z danych osobowych będziemy korzystać przez cały okres realizacji zamówienia, do czasu jego wykonania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

 2. w przypadku wystąpienia z roszczeniami np. gwarancji, rękojmi – z danych osobowych będziemy korzystać przez okres ciążących na nas obowiązków prawnych w tym zakresie, przewidzianych przepisami prawa, (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c RODO)

 3. w celach podatkowo-księgowych, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywć dane podatkowe, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

 4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 5. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki newslettera – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 6. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przypisania historii zamówień – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 7. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach założenia konta w sklepie internetowym – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

V. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

 1. W celu realizacji umowy firma Invest Horeca Jacek Gargula może przekazywć zbierane od Państwa dane następującym odbiorcom: Hendi Sp. Z o.o., Stalgast Sp z o.o., RM Gastro sp z o.o., oraz innym dostawcom, celem realizacji wysyłki zamówienia. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona będzie do niezbędnego minimum.

 2. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy przetwarzania danych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem,, a także powierzenie danych może nastąpić m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym,

VI. Czy Państwa Dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

VII. Przysługujące Państwu Uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący posiadanych przez nas danych osobowych o:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (o uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o kopię danych)

 2. uzupełnienia,

 3. uaktualnienia,

 4. sprostowania (poprawienia) danych

 5. usunięcia danych osobowych

 6. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku)

 7. prawo do przeniesienia danych do innego administratora( w zakresie określonym w art. 20 RODO)

 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z tych praw mogą Państwo skorzystać za pośrednictwem poczty e mail lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego

VIII ZGODA

Jeżeli przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (w celach marketingowych, wysyłka newslettera, założenie konta internetowego, przypisanie historii zamówień) i to na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach – udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

IX Skarga

Mają Państw wnieść skargę do PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, jeżeli uważają państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

X Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ogólnym rozporządzeniem, w szczególności zabezpieczające dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyćdane dostępowe do logowania w sklepie internetowym, przed ujawnieniem osobom trzecim.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO):

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Invest Horeca Jacek Gargula, ul. B. Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacja zamównienia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikające z obowiązujących przepisów, art. 6 ust. 1 pkt. c RODO

 • cele gwarancji, rękojmi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, art. 6 ust. 1 pkt f RODO

 • w celach podatkowo-księgowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO

 • w celach prowadzenia działalności marketingowych,na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

 • w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

 • w celu stworzenia historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z sysytemów rabatowych i lojalnościowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

 • cel założenie konta w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

3. Firma Invest Horeca Jacek Garguala powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi utrzymywania oraz zarządzania serwisem
jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić m.in. Kurierom, Poczcie Polskiej, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, biurom rachunkowym a także dostawcom których asortyment Państwo nabywają.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • realizacja zamównienia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji zamównienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikające z obowiązujących przepisów, art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, przez okres wymagany przepisami prawa

 • cele gwarancji, rękojmi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO, przez okres odpowiedzialności Sprzedającego na podstawie przepisów prawa, dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji

 • w celach podatkowo-księgowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO, przez okres wymagany przepisami prawa

 • w celach prowadzenia działalności marketingowych, w tym akcji promocyjnych oraz wysyłki newsletterów, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach, do czasu

 • wycofania takiej zgody

 • w celu stworzenia historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z sysytemów rabatowych i lojalnościowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach, do

 • czasu wycofania takiej zgody

 • cel założenie konta w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych, do czasu wycofania takiej zgody

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwrzania

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedającym.

9. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10. Administrator danych aktualnie nie zamierza przetwarzać danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

11. W przypadku kwesti nie wskazanych w powyższych zapisach, prosimy o kontakt z obsługującą nas kancelarią prawną biuro@kancelariajmg.pl lub inne formy kontaktu dostępne na www.kancelariajmg.pl Adwokat Nowy Sącz Prawnik Radca