Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego investhoreca.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych osobowych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www; investhoreca.pl

 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest firma Invest Horeca Jacek Gargula, ul. B. Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-269-39-78, tel. 018- 262 24 87, kom: 668 560 810 investhoreca@gmail.com


II. Zbierane dane

 1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy oraz kontaktować się ze Sprzedającym bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji. Informacja o zbieranych danych przez pliki cookie znajduje się pod tym adresem: https://investhoreca.pl/cookie

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

 1. Zgodnie z Regulaminem Użytkownicy mają możliwość:

 1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

 2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło)

 • Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

 2. akceptacji Regulaminu.

 1. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca oraz Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

 2. Sprzedający, w ramach realizacji zamównienia zbiera następujące dane Użytkownika:

 • imię i nazwisko, ułatwi to kontakt z Użytkownikiem oraz da możliwość wysłania zamówienia

 • numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców),

 • adres e-mail, potrzebny do skontaktowania się z użytkownikiem w celu realizacji zamówienia

 • telefon kontaktowy, w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, potrzebny dla kuriera dostrczającego towar

 • adres dostawy towaru, jest potrzebny do wysyłki zamówionego towaru

 • dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie

 • adres IP, dla celów bezpieczeństwa

 1. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

 2. Rejestracja Konta w sklepie internetowym wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.

 3. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

III. Wykorzystanie danych

 1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, realizacji zamównienia, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt b RODO)

 • cele gwarancji, rękojmi, tj. celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminach i w formie przewidzianej przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt f RODO)

 • w celach podatkowo-księgowych, tj. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt f RODO)

 1. Dane osobowe zbierane przez Sprzedającego w celu założenia konta w sklepie internetowym investhoreca.pl będą wykorzystywane przez firmę Invest Horeca Jacek Gargula jedynie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 2. Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego będą przetwarzane w celach marketingowych, przez firmę Invest Horeca Jacek Gargula jedynie w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 3. Dane osobow Użytkowników, w celu otrzymywania informacji handlowych, w postaci wysyłania newslettera będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego- wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu,( podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 4. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym mogą wyrazić zgodę na przypisanie historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z sysytemów rabatowych i lojalnościowych - dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

 5. Aby wycofać zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na adres e-mail Sprzedawcy lub pocztą tradycyjną do siedziby Sprzedającego

 6. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu investhoreca. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

IV Okres przechowywania danych

Z dnych osobowych będziemy korzystać przez wskazany poniżej okres:

 1. w przypadku zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, realizacji zamównienia – z danych osobowych będziemy korzystać przez cały okres realizacji zamówienia, do czasu jego wykonania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

 2. w przypadku wystąpienia z roszczeniami np. gwarancji, rękojmi – z danych osobowych będziemy korzystać przez okres ciążących na nas obowiązków prawnych w tym zakresie, przewidzianych przepisami prawa, (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c RODO)

 3. w celach podatkowo-księgowych, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywć dane podatkowe, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

 4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 5. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki newslettera – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 6. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przypisania historii zamówień – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 7. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach założenia konta w sklepie internetowym – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

V. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

 1. W celu realizacji umowy firma Invest Horeca Jacek Gargula może przekazywć zbierane od Państwa dane następującym odbiorcom: Hendi Sp. Z o.o., Stalgast Sp z o.o., RM Gastro sp z o.o, Expondo Sp. z o. o., Egaz Sp. z o. o. Toya S.A., Kromet Sp. z o. o.,. o, Amefa Polska Sp. z o. o., Expondo Sp. z o. o.,Bartscher GMBH, Expondo Sp. z o. o., Dora Metal Sp. z o.o., Eurogast Sp. z o.o., Polgast Sp. z o.o., Rational Sp. zo.o., Soda Pluss Sp. z o.o.,  celem realizacji wysyłki zamówienia. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona będzie do niezbędnego minimum.

 2. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy przetwarzania danych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem,, a także powierzenie danych może nastąpić m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym,

VI. Czy Państwa Dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

VII. Przysługujące Państwu Uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący posiadanych przez nas danych osobowych o:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (o uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o kopię danych)

 2. uzupełnienia,

 3. uaktualnienia,

 4. sprostowania (poprawienia) danych

 5. usunięcia danych osobowych

 6. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku)

 7. prawo do przeniesienia danych do innego administratora( w zakresie określonym w art. 20 RODO)

 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z tych praw mogą Państwo skorzystać za pośrednictwem poczty e mail lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego

VIII ZGODA

Jeżeli przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (w celach marketingowych, wysyłka newslettera, założenie konta internetowego, przypisanie historii zamówień) i to na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach – udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

IX Skarga

Mają Państw wnieść skargę do PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, jeżeli uważają państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

X Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ogólnym rozporządzeniem, w szczególności zabezpieczające dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyćdane dostępowe do logowania w sklepie internetowym, przed ujawnieniem osobom trzecim.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Invest Horeca Jacek Gargula, ul. B. Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacja zamównienia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikające z obowiązujących przepisów, art. 6 ust. 1 pkt. c RODO

 • cele gwarancji, rękojmi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, art. 6 ust. 1 pkt f RODO

 • w celach podatkowo-księgowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO

 • w celach prowadzenia działalności marketingowych,na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

 • w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

 • w celu stworzenia historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z sysytemów rabatowych i lojalnościowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

 • cel założenie konta w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

3. Firma Invest Horeca Jacek Garguala powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi utrzymywania oraz zarządzania serwisem

jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić m.in. Kurierom, Poczcie Polskiej, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, biurom rachunkowym a także dostawcom których asortyment Państwo nabywają.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • realizacja zamównienia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji zamównienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikające z obowiązujących przepisów, art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, przez okres wymagany przepisami prawa

 • cele gwarancji, rękojmi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO, przez okres odpowiedzialności Sprzedającego na podstawie przepisów prawa, dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji

 • w celach podatkowo-księgowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO, przez okres wymagany przepisami prawa

 • w celach prowadzenia działalności marketingowych, w tym akcji promocyjnych oraz wysyłki newsletterów, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach, do czasu wycofania takiej zgody

 • w celu stworzenia historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z sysytemów rabatowych i lojalnościowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach, do czasu wycofania takiej zgody

 • cel założenie konta w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych, do czasu wycofania takiej zgody

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwrzania

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedającym.

9. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10. Administrator danych aktualnie nie zamierza przetwarzać danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego investhoreca.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych osobowych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www; investhoreca.pl

 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest firma Invest Horeca Jacek Gargula, ul. B. Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-269-39-78, tel. 018- 262 24 87, kom: 668 560 810 investhoreca@gmail.com


II. Zbierane dane

 1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy oraz kontaktować się ze Sprzedającym bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

 1. Zgodnie z Regulaminem Użytkownicy mają możliwość:

 1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

 2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło)

 • Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

 2. akceptacji Regulaminu.

 1. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca oraz Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

 2. Sprzedający, w ramach realizacji zamównienia zbiera następujące dane Użytkownika:

 • imię i nazwisko, ułatwi to kontakt z Użytkownikiem oraz da możliwość wysłania zamówienia

 • numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców),

 • adres e-mail, potrzebny do skontaktowania się z użytkownikiem w celu realizacji zamówienia

 • telefon kontaktowy, w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, potrzebny dla kuriera dostrczającego towar

 • adres dostawy towaru, jest potrzebny do wysyłki zamówionego towaru

 • dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie

 • adres IP, dla celów bezpieczeństwa

 1. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

 2. Rejestracja Konta w sklepie internetowym wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.

 3. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

III. Wykorzystanie danych

 1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, realizacji zamównienia, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt b RODO)

 • cele gwarancji, rękojmi, tj. celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminach i w formie przewidzianej przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt f RODO)

 • w celach podatkowo-księgowych, tj. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt f RODO)

 1. Dane osobowe zbierane przez Sprzedającego w celu założenia konta w sklepie internetowym investhoreca.pl będą wykorzystywane przez firmę Invest Horeca Jacek Gargula jedynie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 2. Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego będą przetwarzane w celach marketingowych, przez firmę Invest Horeca Jacek Gargula jedynie w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 3. Dane osobow Użytkowników, w celu otrzymywania informacji handlowych, w postaci wysyłania newslettera będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego- wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu,( podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 4. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym mogą wyrazić zgodę na przypisanie historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z sysytemów rabatowych i lojalnościowych - dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

 5. Aby wycofać zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na adres e-mail Sprzedawcy lub pocztą tradycyjną do siedziby Sprzedającego

 6. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych, na przetwarzanie danych osobowych w celach stworzenia historii zamówień w każdym czasie. Odwołanie takiej zgody może nastąpić na adres e-mail Sprzedawcy lub pocztą tradycyjną do siedziby Sprzedającego

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

IV Okres przechowywania danych

Z dnych osobowych będziemy korzystać przez wskazany poniżej okres:

 1. w przypadku zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, realizacji zamównienia – z danych osobowych będziemy korzystać przez cały okres realizacji zamówienia, do czasu jego wykonania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

 2. w przypadku wystąpienia z roszczeniami np. gwarancji, rękojmi – z danych osobowych będziemy korzystać przez okres ciążących na nas obowiązków prawnych w tym zakresie, przewidzianych przepisami prawa, (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c RODO)

 3. w celach podatkowo-księgowych, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywć dane podatkowe, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

 4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 5. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki newslettera – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 6. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przypisania historii zamówień – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

 7. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach założenia konta w sklepie internetowym – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO)

V. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

 1. W celu realizacji umowy firma Invest Horeca Jacek Gargula może przekazywć zbierane od Państwa dane następującym odbiorcom: Hendi Sp. Z o.o., Stalgast Sp z o.o., RM Gastro sp z o.o.,..........................................., celem realizacji wysyłki zamówienia. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona będzie do niezbędnego minimum.

 2. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy przetwarzania danych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem,, a także powierzenie danych może nastąpić m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym,

VI. Czy Państwa Dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

VII. Przysługujące Państwu Uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący posiadanych przez nas danych osobowych o:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (o uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o kopię danych)

 2. uzupełnienia,

 3. uaktualnienia,

 4. sprostowania (poprawienia) danych

 5. usunięcia danych osobowych

 6. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku)

 7. prawo do przeniesienia danych do innego administratora( w zakresie określonym w art. 20 RODO)

 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z tych praw mogą Państwo skorzystać za pośrednictwem poczty e mail lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego

VIII ZGODA

Jeżeli przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (w celach marketingowych, wysyłka newslettera, założenie konta internetowego, przypisanie historii zamówień) i to na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach – udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

IX Skarga

Mają Państw wnieść skargę do PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, jeżeli uważają państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

X Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ogólnym rozporządzeniem, w szczególności zabezpieczające dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyćdane dostępowe do logowania w sklepie internetowym, przed ujawnieniem osobom trzecim.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.